• BIST 8334.94
  • Altın 1631.462
  • Dolar 27.4623
  • Euro 29.0112
  • İzmir 20 °C

Ber­ga­ma Ser­best Bölge’de hedef: 2024

Ber­ga­ma Ser­best Bölge’de hedef: 2024
Ber­ga­ma Ser­best Sa­na­yi Böl­ge­si’nin alt yapı ça­lış­ma­la­rı hız­lan­dı. Hedef 2024 yı­lın­da ilk fab­ri­ka­nın ma­ki­ne­le­ri­nin ça­lış­ma­sı ve üre­ti­min baş­la­ma­sı.
Ber­ga­ma Ser­best Sa­na­yi Böl­ge­si’nin alt yapı ça­lış­ma­la­rı hız­lan­dı. Hedef 2024 yı­lın­da ilk fab­ri­ka­nın ma­ki­ne­le­ri­nin ça­lış­ma­sı ve üre­ti­min baş­la­ma­sı. Ku­ru­luş aşa­ma­sın­dan iti­ba­ren ge­rek­li ça­lış­ma­la­rın ya­kın­dan takip edil­di­ği­ni ve her geçen gün Batı Ana­do­lu Ser­best Böl­ge­si’nin (BAS­BAŞ) bir fidan gibi bü­yü­dü­ğü­nü söy­le­yen Ber­ga­ma Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Koştu, “5 mil­yar dolar ti­ca­ret hac­mi­ne ka­vu­şa­cak il­çe­miz­de, 20 bin ki­şi­ye is­tih­dam sağ­la­ya­ca­ğız. Ber­ga­ma’mızın eko­no­mik kur­tu­lu­şu­nun lo­ko­mo­ti­fi Ser­best Bölge ola­cak” dedi.

“ALT YAPI ÇA­LIŞ­MA­LA­RI HIZLA YA­PI­LI­YOR”
Geç­ti­ği­miz Pa­zar­te­si günü Ber­ga­ma’da önem­li bir gö­rüş­me ger­çek­leş­ti­ril­di. Ber­ga­ma’nın Aşa­ğı­kı­rık­lar Ma­hal­le­si’nde ku­ru­lan Batı Ana­do­lu Ser­best Bölge Ku­ru­cu ve İşle­ti­ci A.Ş. (BAS­BAŞ) Ceo ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Ve­ki­li Dr. Faruk Güler, Ber­ga­ma Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Koştu’ya bir zi­ya­ret­te bu­lun­du. Be­le­di­ye Bi­na­sı’nda ger­çek­le­şen gö­rüş­me­de Ber­ga­ma Ser­best Böl­ge­si için ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ele alın­dı. Ula­şım, içme, kul­lan­ma suyu ve te­le­ko­mü­ni­kas­yon gibi alt yapı ça­lış­ma­la­rı hızla ya­pıl­ma­ya baş­la­nan Ber­ga­ma Ser­best Böl­ge­si (BAS­BAŞ) için is­ti­şa­re­ler­de bu­lu­nul­du.

“SER­BEST BÖLGE ÖNCELİKLERİMİZ ARA­SIN­DA”
Ber­ga­ma Ser­best Böl­ge­si’nin ku­ru­luş ka­ra­rı­nın ya­yın­lan­ma­sı ar­dın­dan hum­ma­lı bir ça­lış­ma baş­la­dı­ğı­na dik­kat çeken Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Koştu, “Aşa­ğı­kı­rık­lar ma­hal­le­miz­de 2,5 mil­yon met­re­ka­re alan­da, ESBAŞ ta­ra­fın­dan proje ça­lış­ma­la­rı sür­dü­rü­len Batı Ana­do­lu Ser­best Böl­ge­miz fi­zi­bi­li­te ra­po­ru Ser­best Böl­ge­ler Yurt­dı­şı Ya­tı­rım ve Hiz­met­ler Genel Mü­dür­lü­ğü­ne su­nul­muş­tu. Daha sonra Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan, 22 Şubat 2020 ta­ri­hin­de Ber­ga­ma'mıza yap­tı­ğı zi­ya­ret­te Batı Ana­do­lu Ser­best Böl­ge­si’nin açı­la­ca­ğı müj­de­si­ni ver­miş­ti. ESBAŞ CEO’su Sayın Faruk Güler ile bir­lik­te o gün Cum­hur­baş­ka­nı­mız­la gö­rüş­müş­tük. Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın des­te­ği­ni de alan BAS­BAŞ için ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ara­lık­sız sür­dür­me­ye devam ettik. Ve ni­ha­ye­tin­de 8 Eylül 2021 ta­ri­hin­de Ber­ga­ma’mız eko­no­mi­si açı­sın­dan ta­ri­hi bir gün ya­şa­dık. Bu önem­li günde, Ber­ga­ma Batı Ana­do­lu Ser­best Böl­ge­si ka­ra­rı Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan onay­la­na­rak Resmi Ga­ze­te'de ya­yım­lan­dı. Bizim için 8 Eylül ta­ri­hi, yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­la­rın, An­ka­ra’daki gö­rüş­me­le­ri­mi­zin, gece gün­düz de­me­den devam et­ti­ği­miz ça­lış­ma­la­rın mey­ve­si­nin ol­gun­laş­tı­ğı gün de­mek­tir. Ve 8 Eylül 2021 ta­ri­hin­den iti­ba­ren Ber­ga­ma Ser­best Böl­ge­si alt yapı ça­lış­ma­la­rı için bir dönem baş­la­mış oldu” dedi.

“HEDEF İLK FABRİKANIN 2024’DE DÜĞ­ME­YE BAS­MA­SI, ÜRETİME BAŞ­LA­MA­SI”
Batı Ana­do­lu Ser­best Böl­ge­si için alt yapı ça­lış­ma­la­rı­nın ara­lık­sız devam et­ti­ği­ni ve 2024 yı­lın­da ilk fab­ri­ka­nın düğ­me­ye basıp, üre­ti­me baş­lan­ma­sı­nın he­def­len­di­ği­ni BAS­BAŞ Ceo ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Ve­ki­li Dr. Faruk Güler ile bir­lik­te de­ğer­len­dir­dik­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Hakan Koştu, “Ber­ga­ma’mız eko­no­mi­si­nin lo­ko­mo­ti­fi Batı Ana­do­lu Ser­best Böl­ge­miz ola­cak. 20 bin kişi is­tih­dam edi­lecek. İlçe­mi­zin genç­le­ri çok önem­li ve büyük bir is­tih­dam ala­nı­na ka­vuş­muş ola­cak. 2024 yı­lın­dan iti­ba­ren kadim şeh­ri­miz Ber­ga­ma’da iş­siz­li­ği sorun ol­mak­tan çı­ka­ra­ca­ğız” dedi. 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0533 557 8894