• BIST 10739.94
  • Altın 2490.697
  • Dolar 32.8007
  • Euro 35.1041
  • İzmir 26 °C

Soyer: "2030’da İzmir iklim nötr şehir ola­cak"

Soyer: "2030’da İzmir iklim nötr şehir ola­cak"
İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tunç Soyer, Ege Sa­na­yi­ci ve İşin­san­la­rı Der­ne­ği (ESİAD), Ro­tary In­ter­na­ti­onal ve ESRAG iş­bir­li­ğiy­le dü­zen­le­nen İklim Krizi zir­ve­si­ne ka­tıl­dı.
İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tunç Soyer, İklim Krizi zir­ve­si­ne ka­tı­la­rak di­renç­li kent ya­rat­ma­nın öne­mi­ne de­ğin­di. Baş­kan Soyer, “2030’da İzmir, iklim nötr bir şehir ola­cak. Zor ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz ama ya­pa­ca­ğız. Bizim başka bir ön­ce­li­ği­miz ola­maz” dedi.

İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tunç Soyer, Ege Sa­na­yi­ci ve İşin­san­la­rı Der­ne­ği (ESİAD), Ro­tary In­ter­na­ti­onal ve ESRAG iş­bir­li­ğiy­le dü­zen­le­nen İklim Krizi zir­ve­si­ne ka­tıl­dı. ESİAD mer­ke­zin­de­ki top­lan­tı­da ko­nu­şan Baş­kan Tunç Soyer, “Bizim 4 buçuk mil­yar yıl­lık bir ge­ze­ge­ni­miz var ve artık hasta. Son 50 yılda 1,2 de­re­ce ısın­mış. Dep­rem, sel, tsu­na­mi ol­du­ğun­da şa­şı­rı­yo­ruz. Hal­bu­ki o has­ta­lık be­lir­ti­le­ri. Önce has­ta­lık be­lir­ti­le­riy­le kar­şı­la­şı­yo­ruz. Hiç­bi­ri­mi­zin hasta bir ge­ze­gen­de sağ­lık­lı olma ih­ti­ma­li yok. Bu ge­ze­gen sağ­lı­ğı­na ka­vuş­ma­dan tek tek bi­rey­ler ola­rak sağ­lık­lı ol­ma­mı­za imkan yok. Ve ma­ale­sef has­ta­lı­ğın be­lir­ti­le­ri­ni en yoğun gös­ter­di­ği yer Ak­de­niz Hav­za­sı. Çok daha faz­la­sıy­la kar­şı­la­şa­ca­ğız ma­ale­sef. Daha çok sel­ler, taş­kın­lar, tsu­na­mi­ler, hor­tum­lar gö­re­ce­ğiz. Bu ne­den­le ön­ce­li­ği­mi­zi di­renç­li kent ya­rat­ma­ya ayır­mak mec­bu­ri­ye­tin­de­yiz. Bi­rin­ci ön­ce­li­ği­miz, sa­de­ce yerel yö­ne­tim ola­rak değil mer­ke­zi oto­ri­te ve sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı an­la­mın­da da bu olmak zo­run­da” dedi.

“Çevre Ba­kan­lı­ğı’nın adını de­ğiş­tir­mek mec­bu­ri­ye­tin­de­yiz”
Önem­li ya­nıl­gı­la­rı­mız­dan bi­ri­si­nin de do­ğa­yı çevre ola­rak tarif etmek ol­du­ğu­nu be­lir­ten Baş­kan Soyer, “Önce di­li­mi­zi de­ğiş­tir­me­miz ge­re­ki­yor. Çevre ne demek? Mer­ke­zi­ne ken­di­ni­zi koy­du­ğu­nuz bir şey. Adına çevre mü­dür­lü­ğü, ba­kan­lı­ğı di­yo­ruz ama as­lın­da do­ğa­yı kas­te­di­yo­ruz. Ama mer­ke­zin­de bizim ol­du­ğu­muz bir doğa. Bir kere önce bunu de­ğiş­tir­mek zo­run­da­yız. Biz bu do­ğa­nın ne mer­ke­zin­de­yiz ne üs­tün­de­yiz ne ona ha­ki­miz. Biz onun par­ça­sı­yız sa­de­ce. Biz dı­şa­rı­da­ki ağaç gibi nefes alıp verip ya­şa­yan bir can­lı­yız. O do­ğa­nın bir par­ça­sı­yız, onun üze­rin­de bir şey de­ği­liz. Bu yüz­den Çevre Ba­kan­lı­ğı’nın adını de­ğiş­tir­mek mec­bu­ri­ye­tin­de­yiz” diye ko­nuş­tu.

“Kurda, kuşa, aşa”
De­mok­ra­si­yi de ye­ni­den tarif etmek ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen Baş­kan Soyer, söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü: “Do­ğa­nın hak­la­rı­nı, do­ğa­nın hu­ku­ku­nun üs­tün­lü­ğü­nü de temel insan hak­la­rıy­la bir­lik­te an­la­ma­ya baş­la­mak mec­bu­ri­ye­tin­de­yiz. Ana­do­lu’da tohum ser­per­ken kurda kuşa aşa denir. Bunun ma­te­ma­ti­ği var. Ata­la­rı­mız iki do­ğa­ya bir bana demiş. Sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ğin ma­te­ma­tik­sel for­mü­lü­nü 2 do­ğa­ya 1 in­sa­na diye tarif etmiş. Önce kurda, kuşa sonra aşa demiş. Bizim dün­ya­yı ye­ni­den keş­fet­me­ye ih­ti­ya­cı­mız yok, önce geç­mi­şi, ata­la­rı­mı­zı, o kadim kül­tü­rün bize bı­rak­tı­ğı mi­ra­sı an­la­ma mec­bu­ri­ye­ti­miz var.”

“Eko­no­mi ve eko­lo­ji­yi bir­lik­te dü­şün­me­li­yiz”
377 şehir ara­sın­dan Av­ru­pa Bir­li­ği’nin İklim Nötr ve Akıl­lı Şe­hir­ler Mis­yo­nu’na Tür­ki­ye’de se­çi­len iki şe­hir­den bi­ri­nin İzmir ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Baş­kan Soyer, “2030’da İzmir, iklim nötr bir şehir ola­cak. Zor ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz ama ya­pa­ca­ğız. Bizim başka bir ön­ce­li­ği­miz ola­maz. 15-21 Mart ta­rih­le­ri ara­sın­da İzmir’de göğ­sü­mü­zü ka­bar­tan bir kong­re dü­zen­le­dik. İkinci Yüz­yı­lın İkti­sat Kong­re­si’ne ev sa­hip­li­ği yap­tık. Çok önem­li bir tes­pit vardı. Eko­no­mi ve eko­lo­ji ara­sın­da­ki iliş­ki bir ses uyu­mun­dan iba­ret değil. Eko­no­mi ve eko­lo­ji­nin bir­lik­te dü­şü­nül­me­si gerek. Bence o tes­pit İkti­sat Kong­re­si’nin en önem­li çık­tı­la­rın­dan bi­riy­di. Ay­dın­lık bir ülke inşa ede­cek­sek eko­no­mi ve eko­lo­ji­nin iç içe geç­me­si­ni, bir­bi­riy­le uyum­lu bir ge­lecek ta­sar­la­ma­sı­nı mec­bur gö­rü­yo­ruz. Başka ça­re­miz yok” dedi.

“İkinci bir Mus­ta­fa Kemal Ata­türk bek­le­me­yin”
Otu­ru­ma ka­tı­lan genç­le­re hitap eden Baş­kan Soyer, “Bu dö­nü­şü­mü genç­le­ri­mi­zin ba­şa­ra­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. Bizim ne­sil­le­ri­miz iyi bir sınav ver­me­di genç­ler. Ama siz bu dün­ya­nın en be­re­ket­li top­rak­la­rın­da çok daha iyi bir ya­şa­mı hak edi­yor­su­nuz. Bunu de­ğiş­tir­mek sizin eli­niz­de. İkinci bir Mus­ta­fa Kemal Ata­türk bek­le­me­yin. Siz o gücü ya­ra­ta­cak­sı­nız, siz el ele ve­re­cek­si­niz. Bizim umu­du­muz sizde. 1923 ku­şa­ğı bu top­rak­la­ra cum­hu­ri­ye­ti ge­tir­miş. Siz de ikin­ci yüz­yı­lın­da cum­hu­ri­ye­ti de­mok­ra­siy­le taç­lan­dı­ra­cak­sı­nız. Bugün şi­ka­yet et­ti­ği­niz ne varsa ta­ma­mı de­mok­ra­si­nin ol­ma­ma­sın­dan. Ve çözüm ola­rak dü­şün­dü­ğü­nüz ne varsa de­mok­ra­siy­le sağ­la­na­cak” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

“Çok de­ğer­li bir be­le­di­ye baş­ka­nı­mız var”
Mo­de­ra­tör­lü­ğü­nü Na­tu­ral Ro­tary Ku­lü­bü Baş­ka­nı Mel­tem Onay’ın üst­len­di­ği bu­luş­ma­da ko­nu­şan ESİAD Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Sibel Zorlu, iklim krizi ne­de­niy­le ku­rak­lık, gı­da­ya ula­şım, göç, insan ha­re­ket­li­li­ği ve kay­nak­la­rın tü­ken­me­si so­run­la­rıy­la karşı kar­şı­ya ka­lı­na­ca­ğı­nı be­lir­te­rek “İklim de­ği­şik­li­ği­ne uyum sağ­la­ma­mız ge­re­ki­yor. Bun­lar­la nasıl başa çı­ka­ca­ğız de­di­ği­miz anda ilk başta ener­ji ko­nu­su kar­şı­mı­za çı­kı­yor. Gediz ve Men­de­res hav­za­la­rın­da yüzde 50 su kaybı var. Di­renç­li bir şehre ka­vuş­ma­yı dört gözle bek­li­yo­ruz. Çok de­ğer­li bir be­le­di­ye baş­ka­nı­mız var. Tüm ça­lış­ma­lar sür­dü­rü­le­bi­lir­lik ve iklim eylem plan­la­rı al­tın­da ge­li­şi­yor. Bu zir­ve­den çı­ka­cak bil­di­ri­ler ise hem İngi­liz­ce hem Türk­çe ola­rak ku­rum­lar­la pay­la­şı­la­cak. Tunç Baş­kan’ın ön­der­li­ğin­de baş­la­yan İklim Nötr ve Akıl­lı Şe­hir­ler ça­lış­ma­sı­na des­tek ve katkı ver­di­ği­mi­ze ina­nı­yo­ruz. Bir­lik­te bu­ra­da ol­mak­tan do­la­yı çok mut­lu­luk du­yu­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

“İzmir’i kut­lu­yo­rum”
2440 Bölge Gu­ver­nö­rü Ayda Öze­ren pa­ne­lin ve­rim­li­li­ği­ne dik­kat çe­ker­ken ESRAG Zone 21 Baş­ka­nı Şafak Özsoy da İzmir’de ve yurt dı­şın­da ha­ya­ta ge­çi­ri­len temiz şehir ça­lış­ma­la­rın­dan ör­nek­ler verdi. İzmir’de önem­li he­def­ler ko­nul­du­ğu­nu ve bu yönde adım­lar atıl­dı­ğı­nı ifade eden Özsoy, “İzmir’i bu nok­ta­da kut­lu­yo­rum” diye ko­nuş­tu.
İnsan­lı­ğın son yıl­lar­da de­va­sa prob­lem­ler ya­şa­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan 2440 Bölge Çevre Ko­mi­te Baş­ka­nı İsmail Gök­han Çıtak ise uzun va­de­li çö­züm­ler üre­til­me­si ge­rek­ti­ği­ne vurgu yaptı.

Reh­ber ki­tap­çık ya­yım­la­na­cak
Bir­leş­miş Mil­let­ler (BM) Sür­dü­rü­le­bi­lir­lik İlke­le­ri doğ­rul­tu­sun­da, 17’nci madde dik­ka­te alı­na­rak, “Ortak He­def­ler İçin İş Bir­lik­le­ri” kap­sa­mın­da konu baş­lık­la­rıy­la il­gi­li tüm pay­daş­la­rın bir araya ge­ti­ri­le­rek bir plat­form oluş­tu­rul­ma­sı da he­def­le­ni­yor. Ay­rı­ca 2030 yı­lın­da “İklim Nötr Şe­hir­ler” pro­je­si­ne kat­kı­da bu­lu­na­cak “Reh­ber Ki­tap­çık” da ya­yım­la­na­cak.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0533 557 8894