• BIST 3.265,64
 • Altın 964.64
 • Dolar 18.4234
 • Euro 17.6737
 • İzmir 23 °C

Bü­yük­şe­hir’den Me­ne­men’e 500 mil­yon li­ra­lık ya­tı­rım

Bü­yük­şe­hir’den Me­ne­men’e 500 mil­yon li­ra­lık ya­tı­rım
İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tunç Soyer’in 30 il­çe­ye de adil hiz­met ve ya­tı­rım gö­tü­rül­me­si yö­nün­de­ki he­de­fi doğ­rul­tu­sun­da, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Me­ne­men’deki ça­lış­ma­la­rı sü­rü­yor.
İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tunç Soyer’in 30 il­çe­ye de adil hiz­met ve ya­tı­rım gö­tü­rül­me­si yö­nün­de­ki he­de­fi doğ­rul­tu­sun­da, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Me­ne­men’deki ça­lış­ma­la­rı sü­rü­yor. 2019 yı­lın­dan bu yana Me­ne­men’e yak­la­şık 500 mil­yon li­ra­lık ya­tı­rım ya­pıl­dı. Acil ih­ti­yaç lis­te­siy­le ön­ce­lik ve­ri­len ma­hal­le­le­re Fen İşleri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, İZSU ve İZBE­TON başta olmak üzere tüm bi­rim­ler­ce hiz­met gö­tü­rül­dü.

İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ken­tin 30 il­çe­si­ne sos­yal, ada­let­li ve şef­faf be­le­di­ye­ci­lik il­ke­le­riy­le gö­tür­dü­ğü hiz­met­ler pan­de­mi, dep­rem, yan­gın, eko­no­mik kriz gibi ola­ğa­nüs­tü du­rum­la­ra rağ­men ara­lık­sız sür­dü­rül­dü. İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tunç Soyer’in kent­te re­fa­hın hak­ka­ni­yet­li bö­lü­şül­me­si adına be­lir­le­di­ği yol ha­ri­ta­sı doğ­rul­tu­sun­da Me­ne­men’de alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı, yol, parke dü­zen­le­me­le­ri, beton yama iş­lem­le­ri ha­ya­ta ge­çi­ril­di.
İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Fen İşleri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, İZSU ve İZBE­TON başta olmak üzere tüm bi­rim­le­riy­le il­çe­ye gö­tür­dü­ğü hiz­met ve ya­tı­rım­lar­la so­run­la­rı bir bir çö­zü­me ka­vuş­tur­du.

İçme suyu ve alt­ya­pı so­run­la­rı çö­zül­dü
İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Gediz Şube Mü­dü­rü Ali Kemal Eli­taş, “İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ken­tin 30 il­çe­sin­de ayrım yap­mak­sı­zın ih­ti­yaç­la­rı olan böl­ge­le­rin acil ih­ti­yaç­la­rı­nı lis­te­le­ye­rek, ön­ce­lik­li hiz­met­le­ri prog­ra­ma ala­rak ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Me­ne­men’de kang­ren olan içme suyu alt­ya­pı­la­rı­nın ye­ni­len­me­si ge­re­ki­yor­du. Yah­şel­li, Emi­ra­lem, Vil­la­kent, Sey­rek, Belen böl­ge­si gibi yer­ler­de yıl­lar­dır so­run­lar vardı. Yah­şel­li ve Belen’de ku­ru­mu­muz kendi im­kan­la­rıy­la ya­pı­yı bi­tir­di. Şimdi sı­ra­da Vil­la­kent ve Sey­rek böl­ge­sin­de­ki ça­lış­ma­la­rı­mız var, ihale aşa­ma­sı­na geldi. De­va­mın­da da Emi­ra­lem böl­ge­sin­de de pro­je­le­ri ha­zır­la­nan ça­lış­ma­lar keşfe gön­de­ri­lecek. Böy­le­lik­le Me­ne­men’de içme su­yuy­la il­gi­li ça­lış­ma­la­rı­mı­zı yüzde 90 se­vi­ye­si­ne ta­şı­mış ola­ca­ğız. Me­ne­men mer­kez­de yıl­lar­dır yağ­mur suyu ve ka­na­li­zas­yon­la il­gi­li va­tan­daş­la­rın şi­ka­yet­le­ri vardı. Yıl­lar­dır çö­zü­le­me­yen bu so­run­da bu yıl iti­ba­riy­le İZSU’nun iha­le­si­ni ta­mam­la­ma­sıy­la bir­lik­te ekip­le­ri­miz ça­lış­ma­la­rı­nı büyük öl­çü­de bi­tir­di. Üst yapı kap­la­ma­la­rı­nı da Me­ne­men mer­kez, Ca­mi­ike­bir, Ulu­kent, Gazi Ma­hal­le­si, Ko­yun­de­re gibi nok­ta­la­rı da ta­mam­la­dık. Me­ne­men’de şu an iti­ba­riy­le işi­mi­zin yüzde 20’lik kısmı kaldı. Bu ya­pı­lan alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rıy­la bir­lik­te yağ­mur suyu ve kanal ay­rış­ma­sı ta­mam­lan­dık­tan sonra su bas­kın­la­rı, ka­na­li­zas­yon ko­ku­su gibi ciddi so­run­lar gi­de­ril­miş ola­cak” dedi.

“Me­ne­men’e 2019 yı­lın­dan iti­ba­ren 495 mil­yon li­ra­lık ya­tı­rım ya­pıl­dı”
Sos­yal proje ve hiz­met­ler gibi her alana iliş­kin ça­lış­ma­la­rın Baş­kan Soyer’in arka sı­ra­lar viz­yo­nuy­la ha­ya­ta ge­çi­ril­di­ği­ni vur­gu­la­yan Eli­taş, Me­ne­men öze­lin­de­ki ya­tı­rım­la­rın top­lam ma­li­ye­ti­ne de de­ğin­di. Eli­taş, “Sayın Baş­ka­nı­mı­zın Me­ne­men’e ba­kı­şı po­zi­tif. Me­ne­men’e dair ya­pı­la­bi­lecek ne varsa tüm ku­rum­la­rı­mı­za ta­li­mat ve­re­rek, Me­ne­men’i ön­ce­le­ye­rek hiz­met­le­ri­mi­zi en üst se­vi­ye­de sür­dür­me­ye gay­ret edi­yo­ruz. Ta­rım­da, sos­yal pro­je­ler­de, sos­yal hiz­met­ler­de, fi­zi­ki alt­ya­pı ve üst­ya­pı ça­lış­ma­la­rın­da biz İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak Me­ne­men’in ta­lep­le­ri­ni im­kan­lar da­hi­lin­de çöz­me­ye gay­ret edi­yo­ruz. Ka­ra­or­man, Ala­ni­çi, Çaltı böl­ge­le­rin­de üre­tim yol­la­rı­nın sathi zemin ha­zır­lık­la­rı ya­pı­lı­yor. De­va­mın­da Bu­run­cuk, Tür­kel­li böl­ge­sin­de İZBE­TON ekip­le­ri­miz ova­lar­da yap­tı­ğı­mız ze­min­le­rin üzer­le­ri­ne sathi kap­la­ma­la­rı­na devam edi­yor. Yama ekip­le­ri­miz Emi­ra­lem’de, Kır­ma­hal­le’de, Ulu­kent’te ça­lış­ma­la­rı­na devam edi­yor. Gazi Ma­hal­le­si’nde muh­ta­rı­mı­zın talep et­ti­ği alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı ta­mam­lan­dı. Yıl­lar­dır atık su arıt­ma terfi is­tas­yo­nun böl­ge­ye ya­rat­tı­ğı so­ru­nu da geç­ti­ği­miz gün­ler­de İZSU’nun yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­la son­lan­dır­mış olduk. Biz Me­ne­men’de aşkla ça­lış­ma­ya devam edi­yo­ruz. Sayın Baş­ka­nı­mı­zın ön­der­li­ğin­de tüm ku­rum­la­rı­mız ko­or­di­ne­li bir şe­kil­de ça­lı­şı­yor. Me­ne­men­li yurt­taş­la­rı­mız­dan gelen her talep ön­ce­lik sı­ra­sı­na göre ku­ru­mu­mu­zun im­kan­la­rı da­hi­lin­de ya­pıl­ma­ya gay­ret edi­li­yor. İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­miz 2019 yı­lın­dan bu­gü­ne kadar Me­ne­men il­çe­mi­ze 495 mil­yon li­ra­lık ya­tı­rım yap­mış­tır. Ça­lış­ma­la­rı­mız tam hı­zıy­la devam edi­yor, ya­tı­rım­la­rı­mız sü­rü­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Mer­kez­de 18 buçuk mil­yon­luk ihale
İZSU’nun ça­lış­ma­la­rı­na iliş­kin bil­gi­ler veren Gediz Böl­ge­si Tek­nik Şube Mü­dü­rü Emre Tür­ker, “Me­ne­men’imi­zin en büyük sı­kın­tı­la­rın­dan biri olan yağ­mur suyu ve kanal prob­le­mi için Tunç Baş­ka­nı­mı­zın ta­li­ma­tıy­la mer­kez ve çevre ma­hal­le­ler­de 18 buçuk mil­yon li­ra­lık bir iha­le­ye çık­tık. Bu iha­le­de Mer­mer­li, Ca­mi­ike­bir, Esat­pa­şa ve Ka­sım­pa­şa ma­hal­le­le­rin­de 2 ki­lo­met­re­ye yakın ka­na­li­zas­yon hattı ve bin met­re­ye yakın yağ­mur suyu hattı dö­şe­dik. Bu ima­lat­lar son­ra­sın­da üst kap­la­ma­la­rı­nı da ya­pı­yo­ruz. Bu­gü­ne kadar ya­şa­nan sı­kın­tı çö­zül­me­miş­ti. Ancak bu yap­tı­ğı­mız 18 buçuk mil­yon li­ra­lık ihale bun­dan son­ra­ki dö­nem­ler­de özel­lik­le Ku­yum­cu­lar Çar­şı­sı de­di­ği­miz, Ca­mi­ike­bir, Mer­mer­li ma­hal­le­le­rin­de yoğun ya­ğış­lar­da ya­şa­nan yağ­mur suyu bas­kın­la­rı, kanal taş­ma­la­rı ve bunun gibi bir­çok so­ru­nun, koku prob­le­mi­nin önüne ge­çecek. Va­tan­da­şı­mı­zın daha iyi hiz­met al­ma­sı için bu ça­lış­ma­yı kısa sü­re­de ta­mam­la­ya­ca­ğız. İha­le­mi­zin yüzde 48 gibi ya­rı­ya yakın kıs­mı­nı 4-5 aylık bir sü­re­de ta­mam­la­dık. Kalan kıs­mı­nı da sü­rat­li bir şe­kil­de ta­mam­la­yıp Me­ne­men’ e en iyi hiz­me­ti ver­me­ye ça­lı­şa­ca­ğız” dedi.

Yal­nız­ca 2 ma­hal­le­ye 50 mil­yon TL’lik ya­tı­rım
Kır­sal­da­ki fa­ali­yet­le­re ayrı bir pa­ran­tez de açan Tür­ker, “Yah­şel­li Ma­hal­le­si’nde 4 bin 500 metre alt­ya­pı ye­ni­le­me ça­lış­ma­mız oldu su hat­la­rıy­la il­gi­li. Ça­lış­ma­mız bitti ve sayaç na­kil­le­ri ya­pı­lı­yor. Belen Ma­hal­le­si’nde 4 ki­lo­met­re, Gazi Ma­hal­le­si’nde ve diğer ma­hal­le­ler­de ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­mız oldu. Köy­ler­de ça­lış­ma­la­rı­mız devam edecek. Emi­ra­lem, Vil­la­kent, Sey­rek böl­ge­le­rin­de ça­lış­ma­la­rı­mız var. Vil­la­kent ve Sey­rek’te ça­lış­ma­la­rı­mı­zın ihale aşa­ma­la­rı ta­mam­lan­dı. Ya­kın­da ihale ta­ri­hi de belli ola­cak ve o böl­ge­de alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı hız­lan­dı­ğın­da va­tan­da­şı­mı­zın çek­ti­ği sı­kın­tı­la­rın da önüne ge­çil­miş ola­cak. Vil­la­kent ve Sey­rek böl­ge­sin­de yak­la­şık 50 mil­yon li­ra­lık bir ma­li­yet ola­cak. Ama Yah­şel­li ve Belen’de ta­ma­men ku­ru­mun kendi kay­nak­la­rı ve ekip­le­riy­le ya­pıl­mış ça­lış­ma­lar ola­cak” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

“Mü­te­ah­hit gir­me­den İZSU’nun ça­ba­la­rıy­la ba­şar­dık”
Ma­hal­le­sin­de­ki so­run­la­rı­nın sü­reç­te gi­de­ril­di­ği­ni ifade eden Yah­şel­li Ma­hal­le Muh­ta­rı Ali Uyar, “Tunç Baş­ka­nı­mın za­ma­nın­da dere te­miz­lik­le­ri oldu, ka­na­li­zas­yon de­re­ye, açığa akı­yor­du. Çok acil pro­je­si çıktı. Şu an mer­kez­de kanal pro­jem bitti. De­re­le­re pis­lik ak­mı­yor. De­re­ler­de­ki ko­ku­muz­dan kur­tul­duk. Tunç Baş­ka­nı­ma te­şek­kür edi­yo­rum. Temiz su­yu­mu­zun da ye­ni­len­me­si­ni is­te­dik. İZSU’daki yet­ki­li­le­rin kendi ça­ba­la­rıy­la, mü­te­ah­hit gir­me­den ba­şar­dık. Temiz su alt­ya­pım da şu an bitti. Kanal bitti, temiz su bitti” dedi.

“Bü­yük­şe­hir’den al­dı­ğım hiz­me­ti hiç­bir yer­den al­ma­dım”
Üst ya­pı­da bo­zuk­luk­la­rın ol­du­ğu­nu ak­ta­ran Muh­tar Uyar, İZSU’nun kendi so­rum­lu­luk alan­la­rın­da­ki sıcak as­falt ça­lış­ma­la­rı­nın ta­mam­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. Sı­kın­tı olan kı­sım­la­rın ise İzmir Va­li­li­ği Ya­tı­rım İzleme ve Ko­or­di­nas­yon Baş­kan­lı­ğı (YİKOB) ta­ra­fın­dan prog­ra­ma alın­dı­ğı­nı be­lir­ten Uyar, “Ben Bü­yük­şe­hir’den al­dı­ğım hiz­me­ti hiç­bir yer­den al­ma­dım. Alt­ya­pım için Tunç Baş­ka­nı­ma te­şek­kür edi­yo­rum” diye ko­nuş­tu.

“Ke­çi­le­rin dahi yü­rü­mek­te zor­lan­dı­ğı parke taş­la­rı vardı”
Ma­hal­le­si­ne gelen hiz­met­ler için ko­nu­şan Ko­yun­de­re Gazi Ma­hal­le Muh­ta­rı Kadri Kahya, “Bu­ra­da ke­çi­le­rin dahi yü­rü­me­ye zor­lan­dı­ğı parke taş­la­rı vardı. Tunç Baş­ka­nım sağ olsun onu söktü. Sıcak as­falt dö­şe­ni­yor, 27 gün oldu. Baş­ka­nı­mı­zın de­di­ği gibi ilk önce arka so­kak­lar­dan aşkla baş­lı­yor hiz­met. Arka so­kak­lar­dan Ko­yun­de­re’nin içine bu iş gi­decek diye ina­nı­yo­rum. Baş­ka­nı­ma bu hiz­met­ler­den do­la­yı çok te­şek­kür edi­yo­rum. Çok büyük bir hiz­met. ESHOT şo­för­le­ri her gün isyan edi­yor­du. Tunç Baş­ka­nım önce arka so­kak­lar de­miş­ti ve hiz­me­te arka so­kak­lar­dan baş­la­dı. Su yu­ka­rı­dan aşa­ğı­ya doğru akı­yor. Tunç Baş­ka­nım söz verdi, ye­ri­ne ge­ti­ri­yor. Ona bin­ler­ce te­şek­kür edi­yo­rum. Aşa­ğı­da 2 sokak var. Onlar da bi­ter­se Ko­yun­de­re her­hal­de Paris olur. Ona son­suz te­şek­kür­ler edi­yo­rum” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.

“Şim­di­ye kadar bütün ta­lep­le­rim kar­şı­lan­dı”
Yağ­mur suyu hat­tı­nın ol­ma­ma­sın­dan do­la­yı böl­ge­sin­de ya­şa­nan sı­kın­tı­yı dile ge­ti­ren Esat­pa­şa Ma­hal­le Muh­ta­rı Ercan De­li­baş, “Me­ne­men’deki lise yo­lun­da yağ­mur suyu hat­tı­nın ol­ma­ma­sı ciddi sı­kın­tıy­dı. Çö­kün­tü­ler, taş­ma­lar olu­yor­du. Ben sü­rek­li İZSU ile bağ­lan­tı­ya geç­miş­tim. Yağ­mur suyu pro­je­si­nin ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­tik. Ko­ku­nun da ol­du­ğu­nu, çevre es­na­fı­nın şi­ka­yet et­ti­ği­ni söy­le­dik. Ken­dim de gö­rü­yor­dum. Tunç Baş­kan ta­li­mat verdi ve ça­lış­ma­lar hız ka­zan­dı. Bu­ra­sı önem­li bir bölge. Ben yeni muh­ta­rım, bu dönem ka­zan­dım. Şim­di­ye kadar bütün ta­lep­le­rim kar­şı­lan­dı. Bu­ra­da­ki ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­mız da iyi, el­le­rin­den gelen her şeyi ya­pı­yor­lar. Ma­hal­le­li­nin geri dö­nüş­le­ri de iyi” dedi.

“Me­ne­men’deki hiz­met­le­ri­miz devam edecek”
İZBE­TON’un ya­tı­rım­la­rı­na iliş­kin ko­nu­şan As­falt Uy­gu­la­ma Şefi Baran Ay­de­mir ise, “İZBE­TON ola­rak 2019-2022 yıl­la­rı ara­sın­da Me­ne­men’de as­falt serim, sathi kap­la­ma ve yama ça­lış­ma­la­rı ya­pıl­mış­tır. Bu ça­lış­ma­lar­da bin 600 nok­ta­da as­falt yama, alt­ya­pı kurum ka­zı­la­rı­nın son­ra­sın­da 80 bin met­re­ka­re tran­şe ta­mi­rat ça­lış­ma­sı, top­lam­da 100 bin ton as­falt yama ça­lış­ma­sı ya­pıl­mış­tır. As­falt serim ima­la­tı ola­rak 115 bin ton, yak­la­şık 80 ki­lo­met­re uzun­luk­ta yol ça­lış­ma­sı, sathi kap­la­ma ima­la­tı ola­rak 1 mil­yon met­re­ka­re, yak­la­şık 200 ki­lo­met­re uzun­luk­ta üre­tim ve ula­şım yolu ça­lış­ma­sı ya­pıl­mış­tır. İZBE­TON ve İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak Me­ne­men’de hiz­met­le­ri­miz devam ede­cek­tir” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Sa­de­ce in­şa­at ma­li­ye­ti 41 mil­yon TL
Me­ne­men’de İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan geçen 3 yılda 102 bin 883 ton as­falt se­ri­mi, 69 bin 436 ton as­falt ya­ma­sı, 893 bin 937 met­re­ka­re sathi kap­la­ma ya­pıl­dı. 2022 yılı için­de ise 9 bin 317 ton as­falt se­ri­mi, 21 bin 661 ton as­falt yama, 81 bin met­re­ka­re sathi kap­la­ma ger­çek­leş­ti. Bu sü­reç­te ham yol­la­ra 42 bin 553 ki­lo­met­re parke dö­şen­di. Sa­de­ce in­şa­at iş­le­ri ma­li­ye­ti 41,5 mil­yon li­ra­ya ulaş­tı. 
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Menemen Uluslararası Çömlek Festivali’ne Hazırlanıyor02 Ağustos 2022 Salı 10:51
 • Menemen Fay Zonuna Ait Sevindirici Rapor21 Temmuz 2022 Perşembe 09:50
 • Makur Sahaya İndi19 Temmuz 2022 Salı 11:08
 • Türkelli Fatih Camisinin Temeli Dualarla Atıldı02 Temmuz 2022 Cumartesi 13:21
 • Pehlivan: İşsizliği En Aza İndireceğiz01 Temmuz 2022 Cuma 15:56
 • Menemen’den Çevre Yürüyüşü06 Haziran 2022 Pazartesi 09:03
 • Çömlek tezgâhının başına geçti30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:45
 • Çilek toplayıp, festivale davet ettiler13 Mayıs 2022 Cuma 10:40
 • İzmir Çilek Festivali’nde Buluşacak10 Mayıs 2022 Salı 13:58
 • Modifiyeli Araç Tutkunları Menemen’de Buluştu09 Mayıs 2022 Pazartesi 13:20
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2004 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0533 557 8894