• BIST 9548.09
 • Altın 2492.211
 • Dolar 32.5113
 • Euro 34.5653
 • İzmir 20 °C

Nemrut Liman Yönetmeliği (1)

Nemrut Liman Yönetmeliği (1)
Liman sınırları içinde çalışan her türlü ticaret gemileri, liman Başkanlığı’nın düzenleyeceği bir program dahilinde zaman zaman ve belirsiz saatlerde denetlenir. Denetleme sırasında, durumları, kanun ve Tüzük hükümlerine uygun olmayan veya gerekli b

Resmi Gazete Tarihi: 22.04.1979 Resmi Gazete Sayısı: 16617

NEMRUT KOYU LİMAN YÖNETMELİĞİ(1)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

Madde 1- Madde 4’te sınırları belirtilen Nemrut Koyunun düzenli olarak kullanılmasının sağlanmasıdır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, madde 4’te sınırları belirtilen Nemrut koyundaki çalışmalara ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Yasal Dayanak

Madde 3- Nemrut Koyu Yönetmeliği, 618 sayılı Limanlar Yasası ve bu Yasa uyarınca çıkarılan Tüzük ve Yönetmelikler ile öteki ilgili mevzuat esas alınarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Nemrut Koyu Sınırları ve Bölümleri

Madde 4- Nemrut Koyu enlemi 38° 45’ 00” Kuzey ve boylamı 26° 53’ 50” Doğu olan Kızıl Burun’dan hakiki kuzeye çizilen hat ile kıyı arasında kalan deniz alanıdır.

Madde 5- Nemrut Koyu, İç Liman ve Dış Liman olmak üzere, iki kısma ayrılmıştır.

A) İç Liman: Petkim Petro kimya Kompleksi liman mendireğinin güney ucunu,enlemi: 38°  46’ 10” Kuzey ve boylamı : 26° 54’22” Doğu olan Karaca doğan burnu’nu birleştiren hat ile kıyı arasında kalan deniz alanıdır. (Ek : şekil I)

B) Dış Liman: İç Liman sınırı ile Dış liman sınırı arasında kalan deniz alanıdır.(Ek Şekil : II)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gemilerin bağlama yanaşma ve demir yerleri

Madde 6- İç Liman’da gemilerin demirleme, bağlama ve yanaşma yerleri aşağıda gösterilmiştir.

A) Özel Petkim II. Petro kimya Kompleksi rıhtımları :

Özellikle, Petkim ürünlerinin yapımında kullanılan hammaddelerle, tesislerin yapımı veya büyütülmesi için gerekli olan makine, alet ve donatımı getiren ve bu fabrikanın ürünlerini yükleyen gemilerin yükleme v e boşaltmalarına ayrılmıştır.

B) Özel Ege Gübre Sanayii İskelesi :

Sadece fabrikada üretilen ürünlerin hammaddelerini ve tesisin yapımı veya büyütülmesi için gerekli makine, alet ve donatımı getiren ve bu fabrikanın ürünlerini yükleyen gemilerin yükleme ve boşaltmalarına ayrılmıştır.

 C) Başka Özel İskeleler:

Nemrut koyu sınırları içinde, halen yapım halinde bulunan Özel Metaş İskelesi ile , ilerde yapılacak başka özel iskeleler de , bu yönetmelik’te yazılı, özel iskele yükleme, boşaltma koşullarına ve romorkör ve kılavuz alma zorunluluklarına uyacaklardır.

Madde 7- Özel iskelelerin, amaç dışı kullanılmaları yasaktır. Ancak zorunlu hallerde yükünün cinsine göre özel iskelenin ait olduğu Kuruluş ile ilgisi bulunmayan herhangi bir geminin bu iskelelerde yükleme, boşaltma yapmasına, Ulaştırma Bakanlığı izin verir.

Madde 8- Dış liman, gemilerin serbest demirleme alanıdır. Ancak, iç limana giriş-çıkış güvenliğini sağlamak üzere, Petkim mendireği güney ucunu Karacadoğan Burnu’na birleştiren iç liman sınır çizgisinin orta noktası merkez olmak üzere çizilen 2,5 gomina yarı çaplı daire içinde kalan deniz alanında, tüm deniz araçlarının demirlemeleri durmaları, kızmen veya tamamen bu alan içine sarkmaları yasaktır.(Ek: Şekil II)

Madde 9- Ticari işlemde bulunmak üzere Ayvalık Limanı’na gelecek gemiler, iskele ve rıhtımlarda yer olmadığı takdirde, İç Liman’da demirleyerek sıra beklerler. Ancak bu gibi gemiler demirlemeden önce Aliağa liman başkanlığına haber verecekler ve bu Liman Başkanlığı’nca gösterilen yerlere, öteki gemilerin demirlemelerine, iskelelere yanaşmalarına engel olmayacak biçimde demirleyeceklerdir. Başka gemilerin demirlemiş olmaları nedeniyle. İç liman’da demirleyecek yer bulamayan gemiler Dış limanda demirleyerek sıra beklerler.

Madde 10-Nemrut koyu’nu ziyaret edecek olan yabancı harp ve yardımcı harp gemileriyle, limana gelecek Türk harp gemileri ve yardımcı harp gemileri, gelişlerinden en az 48 saat önce Aliağa Liman Başkanlığı’na haberdar etmek suretiyle belirlenecek yerlere yanaşırlar.Kıçtankara olurlar veya demirlerler.

Harp gemileri ve yardımcı gemileri için demirleme, kıçtankara bağlama veya yanaşma yerleri, Deniz Kuvvetleri temsilcisi bulunmadığında,yerel Askeri Birlik Komutanlığı ve Aliağa Liman Başkanlığı ile birlikte belirlenir.

Madde 11- Gemiler rıhtım ve iskelelere limana geliş sırasına göre yanaştırılır.ticari işlemde bulunmak üzere Nemrut koyu’na gelen gemiler, yanaşacakları iskelelere göre, Aliağa Liman Başkanlığından yanaşma izni almak zorundadırlar. Özel iskelelere yanaşacak gemilere verilecek yanaşma izni, yük manifestosu veya gümrük belgelerinin Aliağa Liman Başkanlığı’nca incelenmesi ve yükün ilgili kuruluşa ait olduğunun saptanması üzerine verilir. Yük belgeleri, değişik bir kuruluş adına düzenlenmiş gemilere, Aliağa Liman Başkanlığı’nca yanaşma izni verilmez

Bu izni almış olan gemilerin iskelelere yanaşma düzeni, iskelelerin ait olduğu kuruluşlar tarafından, kendi gereksinmelerine göre düzenlenir.

   

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tehlikeli Maddelerin Taşınması Ve Yükleme-Boşaltılması

Madde 12- Patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddelerin, liman içinde taşınması ile yükleme ve boşaltılması, (Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkında Tüzük), (Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatının ve Av Malzemesinin Sureti Mürakebesine Dair Nizamname), (Patlayıcı, Parlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük), (Karada Çıkabilecek Yangınlarla deniz veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek Önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik) hükümleri ve güvenlik önlemleri alınmak koşuluyla özel tekne ve kaplarla yapılır.

 Madde 13- Donatan, kaptan ya da acenteleri, patlayıcı, parlayıcı,yanıcı ve benzeri  maddeleri taşıyan gemilerdeki yükün cins ve miktarlarını geminin limana gelişinden en az 24 saat önce yazılı olarak ya da telgrafla Aliağa Liman Başkanlığı’na bildirirler.

Madde 14- Barut, dinamit, nitrogliserin ve benzeri her türlü patlayıcı tahrip maddeleri ile silah ve cephane malzemesi yüklü gemiler, iç liman’a girip demirleyemezler. Ayrıca, iç limanda bu gibi maddelerin yükletilip boşaltılması yasaktır.

Bu maddede sözü edilen maddeler ile yüklü gemilerin Dış limandaki demir yerleri ile yükletilip boşaltılacakları yerler, Yerel Mülki Amirlik ile Liman Başkanlığı tarafından birlikte saptanır.

Harp gemileri ve yardımcı harp gemileri, iç Liman’a girmeden önce (olağanüstü haller dışında) cephanelerini güvence altına almak zorundadırlar.

Madde 15- Liman’da patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddelerin yükletilmesi ve boşaltılması,güneşin doğuşu ile batışı arasındaki süre içinde yapılır.

Ancak, Petrol Ofis, Petkim ve Ege Gübre Sanayii tesislerine, peçtrol veya petrol türlerinden olan hammaddeler getiren tankerler, gerekli güvenlik önlemleri alınmak koşuluyla, işlerine gece de devam edebilirler.

Madde 16- Patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddeler taşıyan gemilere, kömür yakan gemiler yanaşamaz, kılavuz alıp veremez ve bu gemileri yedekleyemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Seyir Güvenliği

Madde 17- Koyda seyrüsefer, “Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü” kurallarına göre yürütülür.

Madde 18- Limana giriş-çıkışlarda gemiler iç liman sınırını geçerken, herhangi bir zorunluluk olmadıkça,orta hattın sancağını izleyecekler v her türlü çatışma olasılığına karşı, ağır yolla seyredeceklerdir.

Madde 19- Spor ve gezinti tekneleri ile ticari amaçla çalışan öteki deniz araçları, iç limanda, iskelelere ve şamandıralara yanaşıp kalkan veya demirleyen gemilerin manevralarına engel olacak biçimde seyredemez v 10 milin üstünde hız yapamazlar. Yine, limanın öteki bölümlerinde, plajların yakınında ve küçük deniz araçlarının mağlı oldukları yerlerde tehlike yaratacak hızla seyredemezler.

Madde 20- İç limanda, gezinti ve sportif amaçlar dışında yelkenle seyir yapılamaz.

Yelkenli spor ve gezinti teknelerinin bir Amatör  Denizci ehliyetli kişinin yönetiminde bulunması zorunludur.

Nemrut koyundaki plaj bölgelerinde kıyıdan başlayarak 200 metrelik mesafede içinde her türlü hız tekneleriyle 3 mil üstünde hızla seyir ve su kayağı sporu yapılması yasaktır.

Madde 21- İç Limanda, şamandıra tesis etmek, kablo döşemek ve  dalgıçlık işleri yapmak Aliağa Liman Başkanlığının izni ile olur. Gemiler bu işlerle uğraşan deniz araçlarının yakınından geçerken ağır yolla seyretmek zorundadırlar.

Madde 22- (Değişik:RG-23/01/2002-24649)

 Seyir güvenliği kapsamında yapılacak kılavuz ve römorkaj hizmetlerinde aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Kılavuzluk Hizmetleri :

Limandaki iskele ve rıhtımlara yanaşacak, şamandıralara bağlanacak veya buralardan ayrılacak 1000 GRT ve daha büyük Türk Ticaret gemileri ile 150 GRT üzerindeki yabancı bayraklı gemiler ve yatlar, kılavuz kaptan almak zorundadırlar. Ancak, gemilerin teknik yapısı ve özellikleri, kullanım amacı, taşıdığı yük cinsi, yanaşılacak limanın alt yapı durumu ve manevraya elverişliliği ile bu limanda yer alan tesislerin risk durumları göz önüne alınarak yukarıda belirtilen kılavuz alma tonaj limitinde düzenleme yapmaya İdare yetkilidir.

b) Römorkör Hizmetleri :

Limandaki iskele ve rıhtımlara yanaşan, şamandıralara bağlayan ya da buralardan ayrılan 2000-5000 GRT arasındaki gemiler, 16 ton çekme kuvvetinde bir römorkör; 5001-15000 GRT arasındaki gemiler, 18 ton çekme kuvvetinde iki römorkör; 15001-30000 GRT arasındaki gemiler, 27 ton çekme kuvvetinde iki ya da 18 ton çekme kuvvetinde üç römorkör;  30000 GRT’den büyük gemiler, 30 ton çekme kuvvetinde iki ya da 20 ton çekme kuvvetinde üç römorkör almak zorundadır.

Ancak, gemilerin teknik yapısı ve özellikleri, kullanım amacı, taşıdığı yük cinsi, yanaşılacak limanın alt yapı durumu ve manevraya elverişliliği ile bu limanda yer alan tesislerin risk durumları göz önüne alınarak yukarıda belirtilen römorkör alma tonaj limitinde düzenleme yapmaya İdare yetkilidir.

Madde 23- Yabancı harp gemileri ve yardımcı harp gemileri iç limana girerken kılavuz almak zorundadırlar.

Türk harp   gemileri ve yardımcı harp gemilerinin kılavuz almaları isteğe bağlıdır.

Ancak, 2000 deplasman ton ve daha yukarı harp gemileri ve yardımcı harp gemilerinin iskelelere yanaşmalarında ve buradan ayrılmalarında kılavuz ve en az bir romorkör almaları zorunludur.

Madde 24- Kılavuzlar, henüz sıhhi pratika almamız olan gemilere de girebilirler, Ancak, bulaşıcı hastalık olan yerlerden geldikleri anlaşılan gemilere uygulanan sıhhi önlemler, kılavuz kaptanlara da uygulanır. 

Madde 25- “Aliağa Liman kılavuzluğu” yeterlik belgesine sahip kılavuzlar Nemrut koyu’nda Liman Kılavuzluğu yapabilirler.

İlk kez ve özellikle Nemrut Koyu’nda liman Kılavuzu olarak görev almak isteyenler “kılavuz Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre işleme tabi tutulurlar.bu gibilerin gerekli işlemleri Aliağa Liman Başkanlığın’ca yapılır.

Madde 26- (Mülga:RG-05/04/1998-23308) 

ALTINCI BÖLÜM

Limanda Düzen

Madde 27- İç limanda ağ balıkçılığı ile bu limana giriş yolu üzerinde ve gemilerin manevra alanlarında olta balıkçılığı yapılamaz.

 Madde 28- Liman sınırları içinde denize pasakül, moloz, safra, çöp benzeri maddeler atılamaz, yağ ve kirletici maddeler basılamaz, tank ve sintine yıkanamaz.

 Madde 29- Liman işletmesi koydaki tesis araç ve gereçlerden yükleme-boşaltma yapan gemilerden ve yükleme-boşaltma işleminden dolayı, sıvı ve katı atık ve kirletici maddeler ile denizin kirlenmesini önleme hususunda her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

 Madde 30- İskele ve rıhtıma yanaşmış veya demir yerinde bulunan, gemilerin kaptanları da gemilerinde deniz kirliliği, yangın, can ve mal güvenliği bakımlarından alınması gereken her türlü önlemleri almaya yükümlü oldukları gibi, bu konularda Liman Başkanlığına ve Liman İşletmesine karşı sorumludurlar.

 Madde 31- İç limanda, iskelelerde veya demirde bulunan gemiler liman  sessizliğini bozan raspa ve benzeri gürültülü işler ve hoparlörle yüksek sesli müzik yayını yapamazlar.

 Madde 32- Gemiler iç limanda içinde, zorunlu haller dışında düdük çalamazlar.

 Madde 33- Demirli veya iskelelere aborda olmuş gemilerin bordalarına, üst üste ikiden fazla araç yanaşamaz.

 Madde 34- Limanda dalış yapacak dalgıç ve balıkadamları, dalışlarından önce, Aliağa Liman Başkanlığı’ndan izin almak zorundadırlar. Amatör balıkadamlar iç limanda dalış yapamazlar.

Madde 35- Serbest İç Liman’da demirleyen gemilerin kaptan, donatan veya acenteleri demirledikleri yeri en kısa sürede Aliağa Liman Başkanlığına bildirirler.

 Madde 36- İç limanda bulunan gemiler gerektiğinde Aliağa Liman Başkanlığı’ndan yapılacak duyuruyu izleyen 2 saat içinde kalkabilecek durumda bulunurlar.

Madde 37- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak Aliağa Liman Başkanlığı’ndan izin almaksızın iskelelere yanaşan veya demirleyen gemilerden, buralardan kalkmaları için verilen emirleri dinlemenler,Liman Başkanlığı’nca sağlanacak çekme araçları ile kaldırttırılır ve bu maksatla yapılan giderler ayrıca alınır.

 Yine, Aliağa liman Başkanlığı’nın izniyle yukarıda belirtilen yerlerde bulunan gemiler, Liman Başkanlığın’nca gerek görüldüğü zaman bu yerlerden ayrılacaklardır.bu emri yerine getirmeyen gemiler içinde yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

 Madde 38- İç limanda iskelelerde bulunan gemiler, gerektiğinde yerlerini değiştirmelerine engel olabilecek onarımlar açamazlar.

 Madde  39- Limanda bulunan gemilerde, güverte ve makine personelinden en az birer  vardiyanın bulunması zorunludur.bu zorunluluğun yerine getirilmesinden gemilerin kaptan ve donatanları sorumludur.

 Madde 40- Limanda bulunan 5 ve daha yukarı gros tonilatodaki Türk Ticaret gemileri ile her tonajdaki yabancı gemiler, sabah saat 08.00’den güneşin batışına kadar ulusal bayraklarını çekerler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Güvenlik sağlık ve gümrük işleri

Madde 41- Yabancı limanlardan veya yabancı limanlara uğrayarak limana gelen Türk ve yabancı gemilerin güvenlik, sağlık ve gümrük denetimleri iç limanda yapılır. Zorunlu nedenlerle gemilerin iç limanda bitirilemeyen veya yapılamayan denetimleri, gemiler iskeleye yanaşıktan sonra yapılır.

 Madde 42- Yakacak, su, kumanya e malzeme, acentelerden evrak alma-verme gibi gereksinmelerini sağlamak üzere veya kötü hava koşullarından limana sığınmak zorunda kalan gemiler, Dış ve iç limandaki demir yerlerinden Sahil Sağlık Örgütünün sıhhi gözetimi altında, pratika almaksızın 48 saat kalabilirler.

Bu gemilerin güvenlik ve gümrük gözetimi dışarıdan yapılır.

48 saatten daha çok limanda kalmak isteyen gemiler, serbest pratika almak zorundadırlar. Bu durumda olan gemilere Sahil Sağlık Örgütünce denetimi yapıldıktan sonra serbest pratika verilir.

Madde 43- Güvenlik, Sahil Sağlık, Gümrük ve Liman örgütlerince, limanda bulunan gemilerde, gerektiğinde ve günün her saatinde gerekli denetim yapılabilir.

Madde 44- Limandaki gemilerin kaptanları, gemilerinde çıkacak her türlü hastalıkları hemen Sahil Sağlık Örgütüne, ölüm ve yaralanma gibi olayları da ayrıca Güvenlik makamlarına ve Liman Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.

Madde 45- Yabancı limanlardan gelen veya yabancı limanlara giden gemilerin personeli ve varsa yolcuları, eşyalarıyla birlikte, Gümrük Yönetimince uygun görülecek yerlerden giriş, çıkış yaparlar.

Madde 46- Güvenlik, Sahil Sağlık ve Gümrük görevlileri bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareketlere tanık olduklarında olayı bir rapor ile saptayarak,raporu Aliağa Liman Başkanlığına ve bir örneğini de kendi amirlerine verirler.

 Madde 47- Zirai karantina ve hayvan sağlığı bakımından yapılacak denetimler özel mevzuatına tabidir.

 Madde 48- Gemiler fare itlafını Liman Başkanlığı ile Sahil Sağlık Sağlık Örgütünce belirtilecek yerde yaparlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 49- Gemi kaptanları, karasuları içinde ve dışında veya Limanda meydana gelen her türlü deniz kazalarını, makine arızalarını, seyir güvenliği bakımından saptadığı konuları ve işlenen suçları,limana varışından itibaren en geç (6) saat içinde bir ön raporla ve (24) saat içinde de düşüncesini kapsayan ayrıntılı mir raporla Liman Başkanlığı’na bildirmek zorundadır. Kaptan ve gemi adamları bu hususlarda yapılması gerekli soruşturmaya esas olmak üzere ilgili Liman Makamlarınca yapılacak çağrıya uyma zorundadırlar.

Madde 50- Limana gelecek ve limandan hareket edecek yabancı gemilerle yabancı limanlara sefer yapacak Türk gemilerinin donatan veya acenteleri bu gemilerin limana geliş ve gidişlerinden 24 saat önce gerekli bilgileri kapsayan ordinoyu, Liman, Güvenlik Gümrük ve Sahil Sağlık ve Gümrük teşkilatlarına verirler.

300 ve daha yukarı gros tonilatodaki kabotaj hattında çalışan Türk gemilerinin donatan ve acenteleri,bu gemilerin liman gelişinden en az (12) saat önce gerekli bilgileri kapsayan ordinoyu Liman Başkanlığı’na verirler. Daha küçük tonajdaki gemilerin donatan, kaptan veya acenteleri ise, bu gemilerin limana geldiklerini en geç (2) saat sonra liman Başkanlığı’na bildirirler.

Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli yükleri taşıyan gemiler hakkında 13.madde hükümleri saklıdır.

Madde 51- Durumları Kanun, Tüzük ve Ülkemizin de katıldığı Uluslararası Sözleşmeler hükümlerin uymayan veya gerekli belgeleri bulunmayan gemilerin limandan kalkışların izin verilmez.

Liman sınırları içinde çalışan her türlü ticaret gemileri, liman Başkanlığı’nın düzenleyeceği bir program dahilinde zaman zaman ve belirsiz saatlerde denetlenir. Denetleme sırasında, durumları, kanun ve Tüzük hükümlerine uygun olmayan veya gerekli belgeleri bulunmadığı anlaşılan gemiler seferden men edilirler ve kaptan ve donatanları hakkında gerekli yasal işlem yapılır.

 Madde 52- Nemrut koyu’nda çalışacak gemilerin Aliağa Limanına kayıtlı olmaları zorunlu olup bu gemilerin sancak ve iskele baş omuzlukları ile kıç tarafına geminin adı ve altına ALİAĞA yazılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM     

Yürürlük ve Yürütme

Madde 53- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 54- Bu yönetmeliği Ulaştırma Bakanlığı yürütür.

______________

(1) Yönetmeliğin adı “Nemrut Koyu Yönetmeliği” iken, 05/04/1998 tarihli ve 23308 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Diğer Haberler
 • Kırım- Kongo Kanamalı Ateşi2006-07-13 20:55:21
 • Nasıl İhracatçı Olunur?2006-06-27 22:26:01
 • Hasta Hakları ve Sorumlulukları2006-06-25 17:26:25
 • Kültür Mantarı Yetiştiriciliği2006-06-25 16:34:18
 • Zeytin ve Zeytinyağı Nedir?25 Haziran 2006 Pazar 11:33
 • Mortgage Nedir?2006-06-25 02:18:38
 • Çilek Yetiştiriciliği Nedir?2006-06-15 16:53:27
 • Yeni Çevre Koruma Cezaları2006-06-09 22:15:19
 • RSS Nedir ?2006-06-01 00:33:44
 • Kojenerasyon Nedir?2006-05-17 10:07:54
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2004 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0533 557 8894